JoinUsPic-2

JOB OFFER

JOB OFFER

Find a job that’s right for you. and join us !!

Find a job that’s right for you. and join us !!

ACCOUNTING OFFICER

 • Phayathai, Bangkok

 • Fulltime

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ด้านรับ

 • จัดเตรียมรายละเอียดรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน นำเสนอต่อผู้บริหาร
 • จัดทำเอกสารการวางบิล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และดูแลติดตามการรับชำระเงินได้อย่างครบถ้วนฯ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ออกใบแจ้งหนี้หรือเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้าตามรอบการรับวางบิลของลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้า วางแผนการจัดส่งเอกสารต่างๆ
 • บันทึก จัดเก็บ และ รวบรวมเอกสาร ต่างๆทุกสิ้นเดือน

ด้านจ่าย

 • จัดเตรียม PO ให้กับคู่ค้า รวมถึงเอกสารรายจ่ายต่างๆ เช่น ใบสำคัญจ่าย, เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ,รายการวงเงินสดย่อย ฯลฯ
 • สรุปค่าใช้จ่ายรายเดือนของบริษัท จัดทำเอกสารจ่ายเงินต่างๆ รวมถึงประสานงานเพื่อทำการจ่ายชำระอย่างครบถ้วน
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของบริษัทฯ

ด้านอื่น ๆ

 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินตามทีได้รับมอบหมาย
 • งานและหน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • อายุ 23-28 ปี /ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน / สัญชาติไทย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน บัญชี ภาษี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ด้านการบัญชี และการเงิน
 • ใช้โปรแกรม Flow account พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ MS Word, MS Excel, Internet พื้นฐานได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และทำงานเป็นทีมได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

 

Submit CV and Portfolio to “Apply Now”