READY TO CAPTURE

MY SERVICES

ขยายธุรกิจของคุณ ผ่านการตลาดที่เรียกว่า Social Commerce จะทำให้คุณ กลุ่มเป้าหมาย และลูกค้า สนุกกับซื้อขายและ สามารถแนะนำตัวสินค้าได้มากขึ้น ผ่าน Facebook, Instagram & Line OA พร้อมหรือยัง!?

SALES ANYTIME ANYWHERE

Facebook Social Commerce


ร้านค้าบน Facebook ช่วยให้ธุรกิจตั้งร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงทั้งบน Facebook ได้อย่างง่ายดาย

Direct Chat via messenger

อัพเดทข้อมูลสินค้า หรือตอบคำถามผ่าน Messenger Facebook ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขายของได้ง่ายๆ

ChatBot

ไม่มีเวลาตอบไม่ได้เป็นปัญหา ให้เราช่วยสร้าง Chat Bot ตอบคำถามอัตโนมัติ ผ่านคำถามที่พบบ่อยเพื่อไม่ให้พลาดโอกาศในการขาย

Facebook Shop

ให้เราช่วยเปิดร้านค้าของคุณ และอัพเดทสินค้า รวมไปถึงการทำการตลาดการผ่านร้านค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและปิดการขาย

SALES ANYTIME ANYWHERE

Instagram Social Commerce


ร้านค้าบน Facebook ช่วยให้ธุรกิจตั้งร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงทั้งบน Facebook ได้อย่างง่ายดาย

Direct Chat via messenger

อัพเดทข้อมูลสินค้า หรือตอบคำถามผ่าน Messenger Facebook ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขายของได้ง่ายๆ

ChatBot

ไม่มีเวลาตอบไม่ได้เป็นปัญหา ให้เราช่วยสร้าง Chat Bot ตอบคำถามอัตโนมัติ ผ่านคำถามที่พบบ่อยเพื่อไม่ให้พลาดโอกาศในการขาย

Instagram Shop

ให้เราช่วยเปิดร้านค้าของคุณ และอัพเดทสินค้า รวมไปถึงการทำการตลาดการผ่านร้านค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและปิดการขาย

SALES ANYTIME ANYWHERE

LINE OA


ร้านค้าบน Facebook ช่วยให้ธุรกิจตั้งร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงทั้งบน Facebook ได้อย่างง่ายดาย

Rich Menu

สร้างการรับรู้ผ่านเมนู เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Rich Content

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคอนเท็นที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Direct Chat as USER

อัพเดทข้อมูลสินค้า หรือตอบคำถามผ่าน LINE Chat ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขายของได้ง่ายๆ

ChatBot

ไม่มีเวลาตอบไม่ได้เป็นปัญหา ให้เราช่วยสร้าง Chat Bot ตอบคำถามอัตโนมัติ ผ่านคำถามที่พบบ่อยเพื่อไม่ให้พลาดโอกาศในการขาย

LINE Shop

ให้เราช่วยเปิดร้านค้าของคุณ และอัพเดทสินค้า รวมไปถึงการทำการตลาดการผ่านร้านค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและปิดการขาย

Slide

LET US HELP YOU GET STARTED
WITH A STRATEGY FOR E-COMMERCE

REQUEST
A QUOTE

Hit the button below to fill up the form
and we will get in touch shortly with your quote